På gång

26 januari 20203.
Vad händer nu?
 
Förutom allt som händer inom hållbarhetsområdet på respektive företag och organisation i konsortiet så arbetar vi vidare med att utveckla själva konsortiet.
 
Naturskyddsföreningen på Bjäre, som initierade Konsortiet, arbetar nu bl.a. tillsammans med Båstad Turism och Näringsliv och Båstad kommun
för att säkra medel för en funktion – en Grön dirigent för Bjäre. Det är en funktion som skall arbeta för att ta Konsortiets till nästa fas och utveckla samverkan med än fler aktörer.
 
På den sk Klimatdagen som Båstad kommun arrangerade den 25 oktober inom kommunsamarbetet Familjen Helsingborg, så fick vi möjlighet att tillsammans med BTN presentera oss 

Välbesökt Öppet Forum

Över 70 deltagare kom till informationsmötet den 10 november. Flera av intressenterna i konsortiet presenterade sina aktiviteter och planer inom klimatområdet och en aktiv publik ställde många kloka och bra frågor.

När pandemin släppt sitt grepp så planeras fler öppna forum. Håll utkik här eller på Facebook under Bjäre Klimatkonsortium.

Se filmerna från Öppet forum här:

Öppet forum om klimatet på Bjäre

Sammanfattning av rapporten:

”Utsläppsläge och koldioxidbudget för Bjärehalvön” – mars 2021

Den 10 november kl 19.00 blir det information och diskussion om klimatet och klimatarbetet på Bjäre. Lokal är aulan i Akademi BåstadAlla är välkomna.

Genom Bjäre Klimatkonsortium med sina 13 olika organisationer (företag, kommunen, LRF och Svenska kyrkan) har en klimatanalys över Bjäre kunnat genomföras. Se en sammanfattning på denna hemsida.  
Analysen pekar på att det bör ske en minskning i storleksordningen 16% per år av utsläppen av växthusgaser för Bjäre ska leva upp till det nationella målen att Sverige skall vara klimatneutralt 2045.
Under kvällen presenteras analysen, medlemmar i konsortiet berättar hur de arbetar med klimatfrågan och utrymme finns för frågor och diskussion.
Notera att evenemanget av tekniska skäl ej kommer kunna streamas. Så välkommen till Aulan och delta ”in real life”.

 Bakgrund

Under oktober 2020 uppmättes halter av koldioxid i atmosfären till 415 ppm, vilket är den högsta uppmätta halten på 800 000 år. Ökande halter av koldioxid påverkar den globala och nationella temperaturen och konsekvenserna av detta ser vi redan idag. Konsekvenserna är längre och mer frekventa perioder med torka, dricksvatten- och livsmedelsbrist, översvämningar, erosion, ras och skred. Dessa konsekvenser påverkar människors hälsa, samhällsviktig verksamhet, kulturvärden, djur, natur och miljön negativt. Det är även troligt att vi kommer se en större mängd flyktingar i framtiden, kopplat till dessa konsekvenser.

År 2016 skrev världens länder på det så kallade Parisavtalet, vars huvudsyfte är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C genom att minska utsläppen av växthusgaser. Under 2018 trädde även Sveriges nya klimatlag i kraft, som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik, som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Enligt Sveriges långsiktiga klimatmål ska Sverige ha nettonollutsläpp år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Den nationella minskningstakten är för närvarande för liten för att uppnå målet, vilket innebär att det krävs kraftfullare åtgärder för att nå målet. Aktörer på Bjärehalvön har valt att arbeta aktivt med att bidra till det nationella och globala klimatmålet, varför denna rapport har tagits fram.

 Klimatanalys för Bjäre

Rapporten redovisar Bjärehalvöns nuvarande och historiska utsläpp av växthusgaser inom olika sektorer. Baserat på dessa utsläpp och den globalt framtagna koldioxidbudgeten, har en koldioxidbudget för Bjäre tagits fram. Syftet med denna budget är att redovisa hur mycket utsläppen på Bjäre måste minska, för att kunna bidra till att uppnå det globala målet om max 1,5˚C temperaturökning.

Bjärehalvöns territoriella växthusgasutsläpp har mellan åren 1990 och 2018 minskat med ca 41 %. Senare siffror än för 2018 har inte funnits att tillgå på kommunal nivå när denna rapport togs fram. Den genomsnittliga årliga minskningen det senaste decenniet har varit 1,7 %. Idag står jordbruket för de största utsläppen, följt av inrikes transporter. Den egna uppvärmningen av bostäder och lokaler är den utsläppssektor där utsläppen minskat mest under perioden, ca 92%.

 Utmaningen

Bjärehalvöns koldioxidbudget är uträknad till 776 000 ton CO2 ekvivalenter fram till 2045. Budgeten är kopplad till den globala budgeten, som om den uppnås har en sannolikhet på 66 % att klara målet om max 1,5˚C temperaturökning. För att klara budgeten krävs att utsläppen på Bjäre minskar med drygt 16 % per år, vilket innebär cirka tio gånger så hög minskning som i nuläget.

Det krävs därmed kraftfulla åtgärder och en tydlig handlingsplan, för att offentliga och privata aktörer samt enskilda personer på Bjäre ska uppnå målet.

Graf över växthusgaseffekter på Bjäre

Bjäre Klimatkonsortium –

Lägesrapport 210208

Första steget i konsortiets arbete är att låta genomföra en klimatanalys över Bjärehalvön för att utifrån analysen gemensamt lära mer om utmaningarna kring klimatförändringarna, utbyta erfarenheter och idéer samt identifiera möjliga aktiviteter som kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Klimatanalysen över Bjärehalvön med sammanställningar över de olika källorna till växthusgaser genomförs av konsultföretaget WSP. Leveransen av konsultrapporten är något försenat och beräknas komma i början av mars. Därefter kommer ett antal workshops genomföras med intressenterna i konsortiet för att diskutera analysen och planera för fortsatta aktiviteter.

Kommunikationen kring konsortiet och resultat från genomfört arbetet är ett viktigt verktyg för att få full effekt av arbetet och för att få fler engagerade i klimat- och miljöarbetet. För närvarande pågår planering för det fortsatta kommunikationsarbetet.

Intressenter och finansiärer

Initiativet har från första stund fått stor positiv uppmärksamhet och för närvarande är det tretton organisationer och aktörer som valt stödja initiativet även ekonomiskt:

Båstad kommun, Bjäre Kraft, Svenska kyrkan genom Båstad-Östra Karups församling, LRF, Nolato AB, Peab AB, Lindab Profil AB, Lindab Ventilation AB, NP Nilsson Trävaru AB, Gram Hotels, Lars Henningsson, Kranpunkten i Förslöv och Ängelholm Helsingborg Airport.